Print Friendly, PDF & Email

 7. Međunarodna konferencija: Energija iz biomase u regiji Zapadnog Balkana

četvrtak 14. MAJ 2020. 09:00 – 12:00

Grupe učesnika:  Državna i lokalna uprava, akademska zajednica, energetska agencija, elektrodistribucija, strukovna udruženja, banke, investitori, advokati, advokati, razvojne agencije, inženjeri projektanti, konsultanti, proizvođači opreme, bojlera, proizvođači peleta, proizvođači mašina za pelet, serviseri, ponuđači mernih instrumenata, šumska gazdinstva, poljoprivredna gazdinstva, proizvđači sa organskim nus produktima: prerađivači drveta, mlinovi
Opis i svrha događaja:  SAZNAJTE INFORMACIJE IZ SEKTORA
Aktuelne svetske politike i trendovi tržišta. Potencijali i izazovi tržišta OIE u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana. Trenutni okvir, snabdevanje resursom i održivost biomase. Analiza prepreka i mere unapređenja biomase.
SRETNITE ISKUSNE STRUČNJAKE
Međunarodna praksa i poslovni know-how. Uspešni primeri iz regiona i korisni saveti. Licence, dozvole i priprema projekata.
UPOZNAJTE INVESTICIONE MOGUĆNOSTI
Pregled investicionih mogućnosti i planiranih kapaciteta. Projekti daljinskog grejanja i kogenerativnih postrojenja za koje su potrebna ulaganja.
PRONAĐITE PARTNERA U REALIZACIJI PROJEKTA
Mogućnosti finansiranja i sufinansiranja. Međunarodna iskustva i javno privatno partnerstvo.
TEHNIČKA REŠENJA I OPREMA
Napredne tehnologije i oprema za postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iż biomase, kogenerativna postrojenja i sistem daljinskog grejanja. Inivativne aplikacije.
Teme: Drvna biomasa i održivo snabdevanje sirovinom
Poljoprivredna biomasa
Kvalitet biomase, analize i rezultati
Globalne, EU politike, trendovi i regionalni okviri
Kogenerativna postrojenja, resursi i potencijali
Drvna biomasa u opštinskim projektima and subvencije
Čiste tehnologije i aplikacije
Drvna sečka i proizvodnja peleta
Uspešni primeri u zemljama regije
Investicije, finansiranje, i kreditiranje projekata
Berza investicionih porojekata

Jezik: Srpski
Institucionalna podrška: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije 
Podrška:
Bioenergy Europe
Organizator: REECO REECO Austria GmbH